Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

www. oyunmezarligi.com ve bu siteden sunulan her nevi hizmet ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'a aittir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler www. oyunmezarligi.com tarafından sunulan ve telif hakları ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'a ait olan hizmet, platform, oyun ve diğer elektronik yahut fiziki servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. 

1. Genel

www. oyunmezarligi.com tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, erişim bilgileri, linkler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamı bizatihi ve münhasıran ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'ın mülkiyetindedir. ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ, bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'ın web sitesi veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya oyuncuların ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'a karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'ın tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ gizlilik ilkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'a rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'ın bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde hesap sahipleri, kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Kullanıcı ve üyeler ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ aleyhine herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı veya oyuncular ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan hizmet veya ürünler dahilinde oluşturulan her nevi unsur ve varlığın ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. 

2. Şartlar 

ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ veya ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'ın sahibi olduğu elektronik veya fiziksel ortamlar yahut platform veya kanallar üzerinden edinilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. 

ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin ilgili kanalın veya platformun lüzumlu kıldığı teknik veya fiziksel gerekliliklere, gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde hizmetten yararlanma, zamanı ve sıklığı ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı ve/veya oyuncuların ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik ve/veya durumun icap ettirdiği yahut ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından uygun bulunan tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcıların ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ nezdinde varsa hesaplarının veya sunulan hizmetin kullandırıldığı platform veya kanalların güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'a karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan her nevi hizmet veya ürün ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcının ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ nezdinde veya 3. Kişiler yahut kurumlar üzerindeki hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ sorumlu tutulamaz.

ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili kullanıcı hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir.

ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri, matertalleri, verileri ve diğer unsurları ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan, kullanıcı varlıklarından veya bununla bağlantılı erişilebilir ortamlardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ ile kullanıcıları arasında ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve İstanbul icra daireleri yetkilidir.

www. oyunmezarligi.com sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ ve ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'ın iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır www. oyunmezarligi.com sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını www.oyunmezarligi.com sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar. 

Tüketici Bilgilendirme Notu 

1- Kullanıcıların, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı alış verişlere konu ürün ve hizmetler kullanıcıya teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcı/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2- www.oyunmezarligi.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ sorumlu değildir.ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. Kullanıcılar işbu sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

3- ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından sunulan . ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşulların aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4. ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili kullanıcı hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir.

5. Oyunun kayıt ve şartları dışında yapılan altın alışverişi, güç artırıcı öğeler veya illegal kanallar kanalıyla yapılan diğer eylemler, hesabın kapatılmasına yol açabilir. 

Gizlilik İlkeleri

• www.oyunmezarligi.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Oyun Mezarlığı bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Oyun Mezarlığı bünyesinde kullanılmaktadır.
• Oyun Mezarlığı, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
• www.oyunmezarligi.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.oyunmezarligi.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Oyun Mezarlığı iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
• Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
• Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
• Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.oyunmezarligi.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.oyunmezarligi.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
• Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları ÜNTEK YAZILIM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ'a aittir.
• Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımlarınız sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.


banner-footer